# รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ดาวน์โหลด
2 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด