• ศูนย์พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
  Digital Literacy Development Center

เข้าทดสอบสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล

นักศึกษาสามารถเข้าทดสอบได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

คลิกเพื่อเข้าทดสอบ

แจ้งปัญหา

ปฏิทินทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4, 5 ประจำปีการศึกษา 2566
# ชั้นปี วันที่ทดสอบ ปฏิทิน
1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบในระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2567 ดาวน์โหลด

การเข้าทดสอบ

เงื่อนไขการสอบ

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

 • การใช้ (Use)
 • เข้าใจ (Understand)
 • การสร้าง (create)
 • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ