รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

# วันที่สอบ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 วันที่  26 - 30 ม.ค. 67 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ >>>New<<<
ประกาศเมื่อ 15-1-2567
ดาวน์โหลด
2 วันที่  26 - 30 ม.ค. 67 พยาบาลศาสตร์ >>>New<<<
ประกาศเมื่อ 15-1-2567
ดาวน์โหลด
3 วันที่  26 - 30 ม.ค. 67 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ >>>New<<<
ประกาศเมื่อ 15-1-2567
ดาวน์โหลด
4 วันที่  26 - 30 ม.ค. 67 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี >>>New<<<
ประกาศเมื่อ 15-1-2567
ดาวน์โหลด
5 วันที่  26 - 30 ม.ค. 67 คณะครุศาสตร์ >>>New<<<
ประกาศเมื่อ 15-1-2567
ดาวน์โหลด
6 วันที่  26 - 30 ม.ค. 67 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง >>>New<<<
ประกาศเมื่อ 15-1-2567

ดาวน์โหลด
7 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปรเมิน-ครั้งที่-3 (IC3 GS6)
ประกาศเมื่อ 14-7-2566
ดาวน์โหลด
8 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปรเมิน-ครั้งที่-2 (IC3 GS6)
ประกาศเมื่อ 14-7-2566
ดาวน์โหลด
9 วันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปรเมิน-ครั้งที่-1 (IC3 GS6)
ประกาศเมื่อ 14-7-2566
ดาวน์โหลด
10 วันที่ 24 - 31 ก.ค. 66 คณะครุศาสตร์ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 รหัส 62
ประกาศเมื่อ 14-7-2566
ดาวน์โหลด
11 วันที่ 24 - 31 ก.ค. 66 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รหัส 63
ประกาศเมื่อ 12-7-2566
ดาวน์โหลด
12 วันที่ 24 - 31 ก.ค. 66 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รหัส 63
ประกาศเมื่อ 12-7-2566
ดาวน์โหลด
13 วันที่ 24 - 31 ก.ค. 66 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รหัส 63
ประกาศเมื่อ 12-7-2566
ดาวน์โหลด
14 วันที่ 24 - 31 ก.ค. 66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รหัส 63
ประกาศเมื่อ 12-7-2566
ดาวน์โหลด

ประกาศผลสอบ

# วันที่สอบ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 วันที่ 26-30 มกราคม 2567 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) รอบสอบวันที่ 26 - 30 มกราคม 2567>>>New<<< ดาวน์โหลด
2 วันที่ 15 - 17 มกราคม 2567 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบเก็บตก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 62) รอบสอบวันที่ 15 - 17 มกราคม 2567 ดาวน์โหลด
3 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล IC3 GS6 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล IC3 GS6 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5 วันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2566 ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล IC3 GS6 ดาวน์โหลด
6 วันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2566 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบเก็บตก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 62) รอบสอบวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
7 วันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2566 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รหัส 62) รอบสอบวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด