# ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง กรรมการ
1 ปีการศึกษา 2565 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5.00 5.00
2 ปีการศึกษา 2564 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5.00 5.00