การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Adaptive Digital Transform) เพื่อให้พลเมืองมีความสามารถปรับตัวเอาตัวรอดในโลกปัจจุบันและอนาคตที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (ในยุคศตวรรษที่ 21) สามารถการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแตกต่างและได้รับผลประโยชน์ก่อน และสามารถพัฒนาด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยสมรรถนะในการยืดหยุ่นและปรับตัวต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital disruption) กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นต้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

  • 4.1 การยืดหยุ่นและปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
  • 4.2 การคิดริเริ่มและนำพาตนเอง (Initiative and Self-Direction)
  • 4.3 การสร้างผลผลิตและการเป็นผู้ประกอบการ (Productivity and Entrepreneurship)
  • 4.4 การทำงานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Social and Cultural)
  • 4.5 การเป็นผู้นำ (Leadership)