การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem Solving with Digital tools) พลเมืองพัฒนาและใช้เครื่องมือดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ และใช้งานมันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถอัพเดตทักษะดิจิทัลให้ทันสมัยได้ ประกอบด้วยสมรรถนะในการระบุความต้องการและทรัพยากรได้ สามารถตัดสินใจใช้เครื่องมือดิจิทัลที่หมาะสมได้อย่างชาญฉลาดตามวัตถุประสงค์และความต้องการได้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเชื่อมโยงกันด้วยเครื่องมือดิจิทัลได้ สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเชิงเทคนิค และสามารถปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะตนเองให้เท่าทันโลกได้ ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

  • 3.1 การแก้ปัญหาทางเทคนิคของการใช้งานเทคโนโลยี (Solving technical problems)
  • 3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Manage Digital Environment)
  • 3.3 การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Creatively Use Digital Technologies)
  • 3.4 การปรับเปลี่ยนทักษะในยุคดิจิทัล (Digital Reskill)
  • 3.5 เข้าใจข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data and AI Literacy)