การใช้ดิจิทัล (Digital Skill/ICT Skill) เพื่อให้พลเมืองใช้เครื่องมือดิจิทัลพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นต้นทุนต่อยอดในการประยุกต์ใช้งานในการประกอบอาชีพ ดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ประกอบด้วยสมรรถนะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลากหลาย และสามารถประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึ้น ได้แก่ การประกอบอาชีพ การศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นต้น ประกอบด้วย 6 หน่วยสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

  • 2.1 ใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Usage)
  • 2.2 ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Usage)
  • 2.3 ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing Usage)
  • 2.4 ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheets Usage)
  • 2.5 ใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation Usage)
  • 2.6 ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security Usage)