การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้พลเมืองมีความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ และสร้างข้อมูล สารสนเทศและเนื้อหาสื่อ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย ไม่ละเมิดกฎหมาย ประกอบด้วยสมรรถนะในการเข้าถึง ค้นหา คัดกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ ประยุกต์ใช้ สื่อสาร สร้าง แบ่งปัน และติดตามข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และสาร (Content Media) ได้อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น มีความรับผิดสอบ ปลอดภัย มีมารยาท ไม่ละเมิดกฎหมาย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบด้วย 9 หน่วยสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

  • 1.1 สิทธิและความรับผิดชอบ (Digital Right)
  • 1.2 เข้าถึงข้อมูลสื่อและสารสนเทศ (Digital Access)
  • 1.3 สื่อสารและสร้างสื่อและสารสนเทศ (Digital Communication)
  • 1.4 ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Security)
  • 1.5 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
  • 1.6 แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
  • 1.7 สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)
  • 1.8 ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce)
  • 1.9 กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)