# รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ประกาศเรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
2 ประกาศเรื่องการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
3 ประกาศเรื่องการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
4 ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
5 ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
6 ประกาศ เรื่องการรับ - จ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด